Algemene voorwaarden

Artikel 1.Verkoop, aanbiedingen en leveringen geschieden door Office Venlo, Straelseweg 8 5911 CP te Venlo.
Artikel 2.De prijzen in onze aanbiedingen gelden tot de aangegeven datum, behalve indien aanpassing op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen.
Artikel 3.Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zo lang de voorraad strekt. Levering geschiedt normaal binnen 2 weken, doch uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
Artikel 4.Als een artikel niet voorradig is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het artikel wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.
Artikel 5.Wanneer artikelen door redenen buiten onze wil niet geleverd kunnen worden, leveren wij in bepaalde gevallen in overleg vervangende artikelen met dezelfde of betere eigenschappen tegen dezelfde of een lagere prijs.
Artikel 6.Aangebroken verpakkingen/artikelen worden niet teruggenomen. Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de artikelen telefonisch of per e-mail ingediend te worden.
Artikel 7.De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.
Artikel 8.Voor iedere bestelling worden kosten voor handling, verpakking en verzending in rekening gebracht, tenzij anders bepaald of afgehaald in de winkel. Dit wordt aangegeven tijdens het bestelproces. Bij deelleveringen worden deze kosten slechts éénmaal in rekening gebracht, tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Het vervoer geschiedt voor ons risico.
Artikel 9.We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te verblijven op het laatste bij ons bekende adres.
Artikel 10
• Geleverde goederen dienen binnen 30 dagen na levering betaald te worden tenzij anders bepaald in overleg tussen klant en Office Venlo.
• Office Venlo kan een klant in de gelegenheid stellen om geleverde goederen, die een door Office Venlo te bepalen bedrag te boven gaan, in termijnen te betalen. Deze termijnen worden schriftelijk door Office Venlo opgegeven.
• Indien Office Venlo, na het verstrijken van de betalingstermijn, de klant aanmaant tot betalen, wordt de vordering verhoogd met een bedrag aan administratiekosten.
• Office Venlo heeft het recht om na sommatie over haar vordering de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen.
• Indien Office Venlo haar vordering aan derden ter incasso overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de klant zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van de vordering van Office Venlo met een minimum van € 35,-.
• Bij bestellingen boven de 2000 euro kan een aanbetaling gevraagd worden.
• De na sommatie door het lid verrichte betalingen worden achtereenvolgens in mindering gebracht op de verschuldigde rente, kosten en hoofdsom.
Artikel 11.Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
Artikel 12.Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Wij kunnen daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 13.Uw gegevens worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijv. verwerking van bestellingen, alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen of die van zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen te ontvangen of heeft u bezwaar tegen verstrekking van adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen.
Artikel 14.Op de overeenkomsten tussen Office Venlo en haar klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.